Prawo o zasiłku pogrzebowym

Zasiłek – jest to świadczenie pieniężne, rodzaj dodatku czy zapomogi.


Pogrzeb - w żadnej ustawie nie ma definicji pogrzebu. Jedynie art.12 ustawy z 31 stycznia 1959 r. ”o cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazuje, że „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych czy murowanych lub katakumbach, zatopienie w morzu”.


Ustawa z 1998r. nie zawiera definicji pogrzebu ale przyjmuje, że pogrzeb to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zwłok.


Wobec nawet tak niedoskonałych definicji pogrzebu,Art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS stwierdza, że zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Ustawa nie określa wydatków, które należy uznać za koszty pogrzebu..


W świetle takich argumentów ZUS przyjął ,że koszty pogrzebu obejmują działania w związku ze złożeniem ciała bądż urny do grobu. Tak więc rachunek wystawiony przez firmę pogrzebową dla wnioskodawcy, musi zawierać: trumnę lub urnę i ceremonię złożenia ich na cmentarzu.


Inne rachunki, zawierające dodatkowe koszty, muszą być składane przez tzw. osoby obce, które w żaden sposób nie potrafią udokumentować bliskiego pokrewieństwa z osobą zmarłą.


Zasiłek pogrzebowy jest zryczałtowany i wynosi 4000zł.


Osoby tzw.” bliskie” / musi być stwierdzony stopień pokrewieństwa na podstawie:

 • /aktu zgonu - zmarła żona,
 • /aktu małżeństwa lub aktu urodzenia - zmarło któreś z rodziców,
 • /aktu małżeństwa - zmarł mąż,
 • /rodzeństwo - aktu urodzenia
 • /aktu małżeństwa - przy zmianie nazwiska

otrzymają ten zryczałtowany zasiłek bez względu na wysokość poniesionych kosztów.


Zasiłek pogrzebowy jest podzielny tzn. mogą go otrzymać inne osoby - proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Dlatego niektóre ZUS-y wymuszają złożenie wszystkich rach. do kwoty 4000zł. Jest to wbrew prawu, które już we wnioskach składanych w ZUS, umieściło klauzulę ”Pokryłem koszty pogrzebu w całości”. Wnioskodawca, podpisując wniosek, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia.


Poza tym wnioskodawca, czy to sam, czy za pośrednictwem firmy pogrzebowej, może składać pełną dokumentację przed pogrzebem, w dniu jego trwania lub po uroczystości, nie dysponując jeszcze dodatkowymi rachunkami. ZUS ma zawsze obowiązek przyjąć rach. zawierający trumnę bądź urnę i ceremonię złożenia do..


Firma ORCUS dodatkowo wprowadziła oświadczenie brzmiące - ”Oświadczam, iż tylko ja pokryłam/em wszystkie koszty pogrzebu po zmarłym/ej. Nikt inny nie będzie ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Oświadczam również, że nie posiadam innych rachunków z kosztami pogrzebu...” Podpisanie takiego oświadczenia załatwia sprawę ostatecznie.Przypisy:

 • 1/ https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-wr-1388-02-wyrok-wojewodzkiego-sadu-520833398
 • 2/ https://www.portalkadrowy.pl/składki-zus-zasilki-emerytury-irenty/ustawa-z17-grudnia-1998-r-o-emeryturach-irentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecz...
 • 3/ https://praca..gazetaprawna.pl/artykuly/479353,rpo-chce –wyjasnien-od-zus-w-sprawie-zasilku-pogrzebowego.htm/
 • 4/ https://www.lexlege.pl/ustawa-o-emeryturach-i-rentach-z funduszu-ubezpieczen-spolecznych/dzial-v-zasilek-pogrzebowy/1612/
 • 5/ https://www.prawo.pl/kadry/zasilek-pogrzebowy-z-zus-komu-przysluguje,497789.htm/
 • 6/ https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pogrzebowy/226263,Czy-zasilek-pogrzebowy-przysluguje-zawsze-w tej samej wysokości.htm/
 • 7/ https://wyborcza.pl/1,97654,20816988,komu-się-należy-zasilek-pogrzebowy.htm/
 • 8/ http://www.indor.pl/prawo/zasiłki wyplata- zasiłków /
 • 9/ https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iv-u-284-wyrok-sadu-rejonowego-w Toruniu-522631843

Zakład pogrzebowy Orcus  -  ul. Wodzisławska 11c,  44-200 Rybnik,  woj. śląskie POLSKA   -   Telefon: 601-488-597